El Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, ha establert un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

En primer lloc, no hauria d’utilitzar-se el concepte de ‘’permís retribuït recuperable’’, ja que els permisos retribuïts – regulats en l’article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors- són no recuperables. A més, i tal com es dissenya aquest permís per part del govern espanyol, aquest és, en realitat, una modalitat de distribució irregular de la jornada.

A qui s’aplicarà?

A diferència del que diuen alguns titulars de premsa, no ens trobem davant d’un confinament general exceptuant les activitats essencials o davant d’una paralització de totes les activitats que no siguin considerades essencials.

I és que aquest Reial Decret-llei només s’aplicarà a les persones treballadores per compte aliena que prestin serveis en empreses o entitats l’activitat del qual no hagi estat paralitzada a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma establerta pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Per tant, els treballadors autònoms no estan afectats per aquesta mesura, pel que poden continuar desenvolupant la seva activitat amb les limitacions del Reial Decret 463/2020 que va declarar l’Estat d’alarma.

S’estableixen excepcions a aquest permís retribuït recuperable, que no serà d’aplicació a:

a) Les persones treballadores que prestin serveis en els sectors qualificats d’essencials en l’annex del Reial Decret-llei.

b) Les persones treballadores que prestin serveis en les línies de producció l’activitat de la qual es correspongui amb els sectors definits com a essencials en aquest annex.

c) Les persones treballadores contractades per aquelles empreses que hagin sol·licitat, estiguin aplicant o tinguin autoritzades un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de suspensió temporal del contracte de treball.

Tot i que el Reial Decret-llei ha omès una referència explícita als treballadors afectats per un ERTO de reducció de jornada, considerem que, aquelles persones treballadores en aquesta situació i amb prestació de serveis presencial per la part d’aquesta jornada no reduïda, percebran la prestació per desocupació proporcional a la jornada reduïda per raó d’aquest ERTO i l’altra part de la jornada estarà subjecta a aquest permís retribuït recuperable.

d) Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte de la qual estigui suspès per altres causes legalment previstes, com permís per naixement, per exemple.

e) Les persones treballadores que puguin continuar exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

És important remarcar que les persones que venien desenvolupant la seva feina a través del teletreball, no els serà d’aplicació aquests permís retribuït recuperable.

Com serà aquest permís retribuït recuperable?

Per a les persones que sigui d’aplicació, aquest permís és de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

El present permís comportarà que les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.

La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva abans del 31 de desembre de 2020.

Aquesta recuperació haurà de negociar-se entre l’empresa i les persones treballadores,

Com a fet sorprenent, s’estableix que el dia 30 de març les persones treballadores podran prestar serveis en aquelles empreses en les que no es pugui interrompre de forma immediata la seva activitat.

Però quines són les activitats considerades essencials?

S’estableixen en l’Annex publicat en l’RD-llei 10/2020 en un llistat de 25 activitats:

  • Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
  • Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.
  • Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.
  • Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.
  • Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats considerades com a essencials.
  • Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
  • Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.
  • Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.

Si tenen qualsevol dubte al respecte, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats.