La primera llei de l’habitatge serà una realitat a partir d’aquest divendres, 26 de maig. Aquest migdia s’ha publicat el text definitiu al BOE, i tot just estem analitzant amb exactitud el contingut de la normativa. No obstant això, i donada la rellevància que té, creiem necessari avançar-vos les principals novetats d’aquesta llei en relació amb els contractes d’arrendaments. A partir d’aquest moment, ara que ja s’ha publicat el text definitiu de manera oficial, ja podrem donar-vos una informació més exhaustiva, no només sobre els arrendaments, sinó també podrem valorar els detalls i les altres novetats d’aquesta llei.

En concret destaquem que la nova llei d’habitatge establirà:

  • Les despeses de formalització del contracte d’arrendament aniran sempre a càrrec de la propietat.
  • L’actualització de la renda ja no es farà d’acord amb l’IPC sinó amb un nou índex que publicarà l’institut nacional d’estadística a partir de gener de 2025 i, per les actualitzacions que s’hagin de fer durant l’any 2023 l’increment serà d’un 2% i pel 2024 un 3%.
  • En els casos en què s’acrediti una situació de vulnerabilitat social o econòmica dels arrendataris, aquests podran obtenir una pròrroga addicional del seu contracte, pel termini d’1 any.
  • Els propietaris, tant si són persones físiques com si són persones jurídiques, que tinguin 5 o més propietats dins una mateixa zona tensada, o més de 10 en diferents zones, es consideraran grans tenidors. En aquest sentit, quan un gran tenidor vulgui presentar una demanda de desnonament, haurà d’acreditar que prèviament ha intentat un procediment de conciliació o mediació amb els arrendataris.
  • Per incentivar el lloguer i la reducció de preus de les rendes es modifica la regulació de l’IRPF pel que fa als rendiments net provinents de l’arrendament de finques que constitueixin l’habitatge habitual de l’arrendatari, preveient reduccions del 50% i fins al 90%, en funció de l’edat dels arrendataris (joves entre 18 i 35 anys), reducció de la renda en un 5% amb relació a la de l’anterior contracte i realització d’obres de rehabilitació de la finca.
  • Les comunitats autònomes podran demanar que es declarin en el seu territori zones de mercat tensat. És a dir, aquelles zones on els lloguers hagin experimentat un increment de preus de més del 3% en els últims cinc anys o en els que l’import de les rendes de lloguer suposi més d’un 30% dels ingressos dels arrendataris. Aquesta declaració implicarà que:
  1. En els contractes d’arrendament actuals els arrendataris puguin acollir-se a una nova pròrroga extraordinària per a 3 anys més.
  2. En els nous contractes d’arrendament la renda estarà limitada d’acord amb l’import de la renda fixada en el contracte anterior o al límit de preu de renda que es fixarà segons uns índexs de preus de referència per cada zona; es preveu malgrat això, la possibilitat de superar aquests limitis si els contractes són de més de 10 anys o bé si s’han fet obres de millora en l’habitatge si el propietari no és un gran tenidor.
  3. En fer el nou contracte s‘haurà d’acreditar als arrendadors quina era la renda pactada sobre aquella finca en el contracte anterior.

A part, la nova llei incorpora canvis en la reserva de sòl per habitatge protegit, la durada de la qualificació d’habitatge protegit, recàrrecs de l’IBI per finques desocupades i altres novetats. Tot plegat, en les pròximes hores, us podrem explicar i valorar amb més detall què diu la nova llei de l’habitatge. A més a més, amb tota la informació sobre la taula, els professionals d’ADVISORIA podran també, analitzar cas a cas com pot afectar la llei a cada propietari. En aquest cas, us recomanem que us poseu en contacte amb ADVISORIA per tal de concertar una cita.