La digitalització es consolida com a imprescindible per al desenvolupament competitiu i productiu en el futur de les empreses. De fet, des del 18 d’abril de 2019, el 100% dels països que formen part de la Unió Europea fan ús de la e-factura en totes les seves transaccions comercials. La immensa majoria ho fan per una obligació legal en les relacions Business to Government (B2G).

A Espanya, la factura electrònica només era obligatòria fins ara per a les transaccions que realitzen les empreses amb l’Administració Pública. Però amb l’arribada de la Llei ‘Crea i Creix’ s’espera que entre aquest any i el vinent,  sigui una realitat per a totes les relacions entre empreses públiques o privades.

Aquesta Llei té com a objectiu principal, potenciar la digitalització de les empreses per a reduir els costos de transacció, facilitar la transparència i detenir de manera eficaç la morositat en les operacions comercials.

Entre les mesures de la Llei s’inclouen diverses modificacions relatives a la factura electrònica. Entre les principals novetats es pot destacar; la progressiva obligatorietat per a totes les empreses per a emetre i rebre factures electròniques en totes les transaccions comercials, siguin entre organismes públics i privats, així com els requisits que aquest tipus de factures i les plataformes que s’utilitzin han de complir.

 No obstant això, sembla que no és clar del tot quan entra realment en vigor, com han de posar-ho en marxa els autònoms i les petites i mitjanes empreses i quin procés han de seguir.

Avantatges de la factura electrònica

La factura electrònica forma part d’un dels processos bàsics en la digitalització. Però, a més té una sèrie d’avantatges per a les empreses:

  • S’agilitza la facturació i es redueixen els temps.
  • Reducció de l’impacte mediambiental. És una manera de ser més sostenibles.
  • Es redueixen les tasques burocràtiques i administratives en la facturació.
  • Es redueixen els errors humans.
  • Increment de la transparència en la informació.
  • Es minimitza l’índex de falsificacions.
  • S’incideix també en la reducció de la morositat.

Factura electrònica: què és i quin format té

Quan parlem de factura electrònica, o també anomenada e-factura, estem parlant d’una factura digitalitzada que s’emet i es rep via electrònica. Té un format que permet realitzar i gestionar factures electròniques automàticament a través de sistemes informàtics de manera absolutament estructurada. Això es deu al fet que utilitza un llenguatge XML, i és important perquè és la base de poder ser considerada factura electrònica i no qualsevol altre format.

És a dir, una factura en paper que s’ha escanejat i s’ha enviat en PDF per correu electrònic no és una factura electrònica. En aquest cas, el format no permet que es tramiti de manera automàtica.