L’1 de gener de 2023 entrarà en vigor un impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, es troba regulat en els articles 67 a 83 del Capítol I del Títol VII de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de Residus i Sòls contaminants per a una economia circular. La voluntat és fomentar la prevenció de la generació de residus d’envasos no reutilitzables i impulsar el reciclatge dels residus de plàstic i contribuir a l’economia circular d’aquest material.

La primavera passada es va aprovar la Llei 7/22, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Aquesta llei incorpora l’impost sobre envasos de plàstic proposat des de la Unió Europea (UE) en el marc del “Green Deal” que autoritza implementar penalitzacions econòmiques destinades a augmentar la quantitat de plàstics que es reciclen al final de la seva vida útil.

El nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable tindrà àmplia repercussió, ja que podrà als contribuents com subjectes passius de l’impost i/o els podrà sotmetre a obligacions registrals i comptables.

A qui afectarà aquest nou impost?

A les persones físiques o jurídiques i entitats de l’article 35.4 de la LGT (comunitats de béns, herències jacents…) que realitzin la fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels envasos que, contenint plàstic, són no reutilitzables excepte en els supòsits d’introducció irregular que ho serà qui posseeixi, comercialitzi, transporti o utilitzi aquests productes.

Els obligats hauran de presentar a un cens a Hisenda amb una sol·licitud de inscripció en el registre territorial abans de l’1 de gener de 2023.

Ara bé, quedaran exemptes de l’Impost sobre envasis de plàstic no reutilitzables, els següents:

  • Empreses del plàstic reciclat.
  • Empresa que utilitzin en la seva producció per a l’ús farmacèutic.
  • Empreses importadores i adquirents intracomunitaris que no superin els cinc quilos al mes.
  • També s’estableix l’exempció pels rotllos de plàstic destinats a ensitjaments d’ús agrícola i ramader.

Quina serà la base imposable i el tipus?

La base imposable estarà constituïda per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en kilograms, continguda als productes objecte de l’impost. El tipus impositiu serà de 0,45 euros per kilogram. La llei regula diversos supòsits de no subjecció i exempcions.

Quant es liquidarà?

La liquidació mitjançant el model 592 és mensual o trimestral, segons es presenti l’IVA i es realitza en els mateixos terminis que l’IVA i es pot domiciliar d’igual manera. En els casos d’importació, l’impost es liquidarà per la duana. En la resta de casos, es presentarà el citat model per part del contribuent.

Per a més informació, podeu accedir a https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especial-sobre-envases-plastico-reutilizables.html