A més d’una forma diferent per a determinar les quotes a pagar, el nou sistema de cotització per a les persones autònomes que entrarà en vigor al gener de 2023 introdueix modificacions en la prestació per cessament en l’activitat, el mal anomenat ‘atur dels autònoms’, ampliant-se les situacions en les quals es podrà percebre.

El major canvi és que, per primera vegada, ja no serà necessari mantenir tancat el negoci per a poder accedir a la prestació.

A partir d’ara el cessament d’activitat podrà ser definitiu o temporal. Si fos temporal, la norma indica que podrà ser total, és a dir, que s’interrompen totes les activitats i es tanca el negoci mentre durin els problemes econòmics que van ocasionar el cessament, o parcial, és a dir que no s’obliga a interrompre l’activitat per complet. Encara que sí que s’exigeix el tancament si es tracta d’un local obert al públic.

S’hi afegeixen dues possibilitats per a accedir a la prestació i cobrar un 50% de la base de cotització durant un màxim de 12 mesos:

1. Si té treballadors, havent reduït un 60% la jornada de treball de tots els empleats o havent suspès de manera temporal els contractes del 60% de la plantilla. A més, durant els dos trimestres previs, el nivell d’ingressos ordinaris ha d’haver caigut un 75% respecte al mateix període de l’exercici anterior i l’autònom no ha d’haver tingut ingressos superiors al SMI. En aquesta situació no serà necessari el tancament del local obert al públic.

2. Si no té treballadors, haurà de tenir deutes amb creditors que no siguin Hisenda o la Seguretat Social, per un import superior al 150% dels ingressos dels dos trimestres fiscals previs a la sol·licitud. A més, en aquests dos trimestres, els ingressos han d’haver-se reduït un 75% respecte a l’any anterior i l’autònom no ha d’haver tingut ingressos superiors al SMI.

Les altres modalitats per causes econòmiques es mantenen com abans, cobrant un 70% de la base de cotització amb el negoci tancat, en alguna d’aquestes causes:

• Pèrdues en un any complet superiors al 10% dels ingressos del mateix període, sempre que no sigui el primer any d’inici de l’activitat.

• Execucions judicials o administratives per deutes reconeguts d’almenys el 30% dels ingressos de l’exercici anterior.

• Declaració judicial de concurs.

Quant a la quota, podran donar-se dos supòsits. Amb caràcter general, en els casos que ja estaven prevists com a pèrdues superiors al 10% anuals, execucions judicials o concurs de creditors, entre altres, no es pagarà quota, ja que en aquests casos el cessament no dona en principi la possibilitat de mantenir obert el negoci.

Si s’accedís a la prestació per alguna de les noves causes, com a reducció del 60% de la jornada de tots els empleats o, si no té plantilla, mantenir deutes que originin una caiguda de facturació, la mútua li pagaria un 50% de la quota al treballador per compte propi mentre duri el cessament.

Aquest pagament del 50% de la quota per als nous supòsits de cessament d’activitat es durà a terme com durant la pandèmia. Això és, primer l’autònom paga la seva quota al complet i, després, la mútua li retorna la meitat del que va abonar per les seves cotitzacions.