L’article 18.6 de l’Impost de societats estableix que les operacions que s’efectuïn entre persones o entitats vinculades es valoraran pel seu valor de mercat.

Què s’entén per valor de mercat? Aquell que s’hauria acordat per persones o entitats independents en condicions que respectin el principi de lliure competència.

Article 18. Operacions vinculades.

  1. Les operacions efectuades entre persones o entitats vinculades es valoraran pel seu valor de mercat. S’entendrà per valor de mercat aquell que s’hauria acordat per persones o entitats independents en condicions que respectin el principi de lliure competència.
  2. Es consideraran persones o entitats vinculades les següents:

Una entitat i els seus socis o partícips.
…/….

  1. Les persones o entitats vinculades, a fi de justificar que les operacions efectuades s’han valorat pel seu valor de mercat, hauran de mantenir a la disposició de l’Administració tributària, d’acord amb principis de proporcionalitat i suficiència, la documentació específica que s’estableixi reglamentàriament. (…/…)
  2. Per a la determinació del valor de mercat s’aplicarà qualsevol dels següents mètodes:

Mètode del preu lliure comparable
Mètode del cost incrementat.
Mètode del preu de revenda
Mètode de la distribució del resultat
Mètode del marge net operacional

  1. En el supòsit de prestacions de serveis entre persones o entitats vinculades, valorats d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 4, es requerirà que els serveis prestats produeixin o puguin produir un avantatge o utilitat al seu destinatari. (…/….)
  2. A l’efecte del que es preveu en l’apartat 4 anterior, el contribuent podrà considerar que el valor convingut coincideix amb el valor de mercat en el cas d’una prestació de serveis per un socioprofessional, persona física, a una entitat vinculada i es compleixin els següents requisits:

Que més del 75% dels ingressos de l’entitat procedeixin de l’exercici d’activitats professionals i compti amb els mitjans materials i humans adequats per al desenvolupament de l’activitat.
Que la quantia de les retribucions corresponents a la totalitat dels socis-professionals per la prestació de serveis a l’entitat no sigui inferior al 75% del resultat previ a la deducció de les retribucions corresponents a la totalitat dels socis-professionals per la prestació dels seus serveis.

Que la quantia de les retribucions corresponents a cadascun dels socis-professionals compleixin els següents requisits:
1. Es determina en funció de la contribució efectuada per aquests a la bona marxa de l’entitat, sent necessari que constin per escrit els criteris qualitatius i/o quantitatius aplicables.

2. No sigui inferior a 1,5 vegades el salari mitjà dels assalariats de l’entitat que compleixin funcions anàlogues a les dels socis professionals de l’entitat. En absència d’aquests últims, la quantia de les citades retribucions no podrà ser inferior a 5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples.

Per tot això, es presumeix que el valor convingut entre les parts coincideix amb el preu de mercat en el cas de prestacions de serveis per un soci professional, persona física, a una entitat vinculada (que els socis ostenten almenys un 25%) quan es compleixin els següents requisits:

  • Que més del 75% dels ingressos de l’entitat procedeixin de l’exercici d’activitats professionals i que compta a més amb els mitjans materials i humans adequats per al desenvolupament d’aquesta.
  • Que l’import de les retribucions corresponents a tots els socis professionals per la prestació de serveis a l’entitat vinculada no sigui inferior al 75% del resultat previ a la deducció de les retribucions que corresponen a la totalitat dels socis professionals per la prestació dels seus serveis.
  • Que aquesta societat compti amb mitjans materials i humans adequats per a portar a cavo aquestes activitats.

A més, si existeixen treballadors amb funcions anàlogues als socis, la retribució individual dels socis no ha de ser inferior a 1.5 vegades el salari mitjà d’aquests treballadors. En el cas que no existeixin treballadors o empleats amb funcions anàlogues, la retribució individual dels socis no pot ser inferior a cinc vegades el *IPREM (40.531, 40 € en 2.022)

Què succeeix quan la societat no té mitjans materials ni humans per al desenvolupament de les activitats?

En aquest cas no s’aplica la regla del 75%, ja que tant l’Agència Tributària com els Tribunals entén que la societat no té sentit econòmic ni realitza una activitat empresarial o professional, entenent que l’únic motiu vàlid és el de *remansar beneficis per a reduir la tributació.

A l’hora de valorar la retribució dels socis professionals serà el 100% del resultat comptable de la societat.