Les societats professionals són aquelles entitats que presten serveis professionals per als quals es precisa l’obtenció d’un títol universitari i la inscripció en el corresponent col·legi professional.

Aquestes societats han de complir, entre altres, els següents requisits:

Almenys les tres quartes parts del capital i dels drets de vot han de correspondre a socis professionals.

Igualment, han de ser socis professionals les tres quartes parts dels membres del consell d’administració (i ha de ser socioprofessional, en tot cas, l’administrador únic i els consellers delegats). L’exercici de l’activitat ha de desenvolupar-se a través de persones col·legiades (la inscripció de la societat en el col·legi professional no exclou, per tant, l’obligació d’inscriure als professionals, siguin o no socis).

En les societats que no són de professionals, els socis que treballen en elles s’enquadren en l’un o l’altre règim, depenent de si exerceixen o no funcions de direcció o gerència, així com del seu percentatge de participació en el capital.

Però en tractar-se d’una societat professional, tots els socis professionals que exerceixin dins d’ella hauran de cotitzar pel règim de treballadors autònoms (RETA), sent indiferent el percentatge de participació i l’exercici o no de funcions directives.

Això és així perquè la llei estableix un paral·lelisme entre la necessitat de col·legiació i la cotització per autònoms.

És a dir, si per a exercir una activitat és necessari incorporar-se a un col·legi professional, els afectats queden obligats a cotitzar com a autònoms (tret que en el col·legi professional que els correspongui existeixi una Mutualitat de Previsió Social, i en aquest cas podran optar per incorporar-se a aquesta mutualitat en lloc de cotitzar en el RETA).

Per tant, la cotització en una societat professional quedarà com segueix:

Socis professionals. Cotitzaran en el RETA, sigui com sigui la seva participació i tant si exerceixen funcions directives com si no.

Socis no professionals. Dependrà de si treballen en l’empresa i de si exerceixen funcions directives o no.

Professionals no socis. Hauran de cotitzar en el règim general de la Seguretat Social.

Els socis professionals que exerceixin dins d’una societat professional han de cotitzar en el règim d’autònoms, sigui com sigui el seu percentatge de participació i amb independència que exerceixin o no funcions de gerència.

Els socis professionals que exerceixin dins d’una societat professional han de cotitzar en el règim d’autònoms, sigui com sigui el seu percentatge de participació i amb independència que exerceixin o no funcions de gerència.