El BOE del 27 de juliol publica el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per les persones treballadores per compte propi o autònoms/es i es millora la protecció per cessament d’activitat.

L’Objectiu d’aquest nou RLD és adequar les bases de cotització de les persones autònomes als seus rendiments reals declarats fiscalment. La implantació de la cotització per ingressos reals obligarà moltes persones a augmentar la seva base de cotització, però a canvi tindran millors prestacions socials, com pensions i cessament d’activitat.

Aquest nou sistema afectarà a totes les persones treballadores que cotitzin al Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es (RETA), incloent-hi els autònoms/es societaris/es, o sigui, les persones  administradores amb poders de direcció i gerència que posseeixin el control efectiu de la societat.

La reforma preveu, en els pròxims 3 anys, del 2023 al 2025, el desplegament progressiu d’un sistema de 15 trams que determinarà les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de la persona treballadora per compte pròpia o autònomes, com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos real, a tot tardar en 9 anys fins al 2032. Així doncs, l’any 2023 les quotes mensuals a la Seguretat Social aniran des dels 230€ als 500€ al mes, i, al 2025 de 200€ a 590€ al mes.

Per determinar la quota a pagar la Llei de pressupostos generals de l’Estat establirà unes bases provisionals d’acord la previsió del rendiment net anual, diferencia entre els ingressos i despeses, sempre amb un mínim de cotització. A més, es podrà deduir una despesa del 3% en cas de persones autònomes societàries i un 7% en cas autònom/es persona física en concepte de despeses no justificables.

Aquesta previsió es podrà canviar cada dos mesos, per tant, fins a sis vegades a l’any. A final d’exercici fiscal i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, l’Tesoreria General de la Seguretat Social (TGSS) regularitzarà les cotitzacions, s’hi ha ingressat de més es podrà optar pel retorn, i en cas d’haver ingressat de menys l’TGSS reclamarà l’abonament de la diferència.

Aquest nou sistema també tindrà ressò a la Tarifa Plana de qui comenci com autònom/a. Es mantindrà una quota reduïda de 80 €/mes durant 12 mesos. Es podrà ampliar 12 mesos més si els seus rendiments del primer any estan per sota del Salari Mínim Interprofessional. Per la resta de persones autònomes, serà la quota del seu tram de cotització segons els rendiments nets.

Avui dia encara queden temes pendents de definir sobre aquest nou sistema de cotització, per exemple, encara no s’ha establert com es tramitarà aquest nou sistema, és a dir, com els autònoms podran comunicar les provisions de rendiments nets a la TGSS, per tant, haurem d’estar atents els tres mesos vinents per ser coneixedors de com procedir.