El dret a percebre una pensió de viduïtat en els casos de parelles de fet ha estat molt controvertit i discutit als tribunals de l’Estat, atesa la difusa redacció de l’anterior article 221 de la Llei General de la Seguretat Social i a la disparitat de normativa entre les diferents comunitats autònomes amb relació als requisits per constituir vàlidament i formal les parelles de fet a través de la inscripció al registre corresponent, així com l’existència de diverses normatives aplicables segons el règim de cotització del causant.

Tant és així que, inclús, el mateix Tribunal Suprem ha dictat sentències contradictòries en casos similars.

En aquest sentit, la Sala 3a del Tribunal Suprem, competent en matèria contenciosa administrativa, en data 7 d’abril de 2021 va reconèixer una pensió de viduïtat a una persona que no havia inscrit la parella de fet en cap registre, però que tenia tres fills en comú amb el causant i va acreditar-hi una convivència de trenta anys. En aquest cas era aplicable la Llei de Classes Passives de l’Estat (funcionaris de l’Estat) i per això era competent aquesta jurisdicció i no la social.

En canvi, el mateix Tribunal Suprem, en aquest cas la Sala 4a competent en matèria social (laboral i seguretat social), ha anat mantenint de forma reiterada (per totes, STS de 16 d’abril de 2016) que no procedia el reconeixement de la pensió de viduïtat en les parelles de fet que no constessin inscrites al corresponent registre.

Tot i això, diversos Tribunals Superiors de Justícia sí que han reconegut la pensió, apartant-se del criteri del Tribunal Suprem, el que ha donat lloc a una reforma legislativa, per una banda, a fi d’aclarir aquesta problemàtica i per l’altra, per equiparar substancialment els supòsits de la parella de fet amb els de matrimoni.

Per això, la Llei 21/2021, de 28 de desembre, ha donat nova redacció a l’article 221 de la Llei General de la Seguretat Social.

En aquest sentit, ha reformat diversos aspectes importants en relació amb la pensió de viduïtat en el cas de les parelles de fet.

Els canvis produïts han estat, en línies generals, els següents:

  • S’elimina la necessitat d’acreditar una convivència estable per a les parelles de fet amb fills en comú
  • Ja no s’exigeix cap requisit econòmic i, per tant, no s’exclou als beneficiaris que tinguessin ingressos superiors al causant.
  • Es regula l’accés a la pensió a les exparelles de fet en els mateixos termes que als excònjuges, és a dir, que la persona beneficiària de la pensió tingui reconeguda una prestació compensatòria o sigui víctima de violència de gènere.

Excepcionalment, durant l’any 2022, es permet sol·licitar la pensió de viduïtat a parelles de fet que no complien amb els requisits existents amb anterioritat a la present reforma.

Es mantenen els requisits de l’empadronament, de la convivència ininterrompuda durant cinc anys (excepte que hi hagi fills en comú) i la inscripció en registre específic o la constitució en escriptura pública.

Si tenen qualsevol dubte al respecte, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats en Dret Laboral i Seguretat social.