Com a màxim, el 7 de març de 2022, totes les empreses de més de 50 persones treballadores estaran obligades a tenir elaborat, pactat i registrat el seu Pla d’Igualtat, tal com recull el RDL 6/2019, de l’1 de març, que modifica la LO 3/2007.

Què és un Pla d’Igualtat?

Un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol mena de discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

La vostra empresa necessita un Pla d’Igualtat?

ADVISORIA compta amb un equip especialitzat en igualtat de gènere, que els poden acompanyar en tot el procés, des de l’avaluació, passant per la posada en marxa, el seguiment i les possibles revisions d’aquest Pla d’Igualtat personalitzat.

Tot l’equip d’ADVISORIA estem a la vostra total disposició per aclarir els dubtes que genera la implementació dels Plans d’Igualtat a les empreses.