Ens trobem davant una societat força canviant i això també ens està afectant les futures pensions de jubilació i tota la normativa vinculada per poder-hi accedir.

Si en un futur desitjo percebre la pensió de jubilació màxima que estableix el Govern -aquest any 2021 està fixat en 2.707,49 € mensuals, i suposa un salari anual de 37.904,86 €, que es distribueixen en 14 pagues- i ara tinc 40 anys o més, és el moment de revisar la meva cotització com autònom/a i no fer-ho per la base mínima, perquè això ens perjudicarà en la nostra pensió de jubilació en el futur, també en les prestacions d’Incapacitat o Cessament D’activitats, com ens ha passat en la Pandèmia COVID-19.

Segons el quadre disponible al final de l’article, dependent de l’edat que tenim en aquest moment, hi ha requisits de bases màximes. Per tant, això representa que per molt que vulguem cotitzar el màxim en aquests últims anys abans de la jubilació, mai podrem gaudir d’aquesta prestació màxima de 2.707,49 €, perquè ens estan limitant, per evitar possibles trampes. Una situació que fa anys era habitual. És a dir, els autònoms cotitzaven durant la seva vida laboral per la base mínima, i feien una previsió dels anys que els quedaven per jubilar-se i, en aquell moment, es pujaven les bases de cotització per cobrar el màxim de pensió. Avui en dia, això ja no és possible. 

Quin son els requisits per accedir a la pensió de jubilació?

En el règim especial d’autònoms, la pensió de jubilació es regula igual que al règim general amb algunes especialitats. L’edat ordinària durant el 2021 per tenir dret és:

  • 65 anys , si has cotitzat 37 anys i 3 mesos o més;
  • 66 anys, si tens cotitzacions menors de 37 anys i 3 mesos.

La quantia de la pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge derivat segons l’escala establerta per a la RGSS, en funció exclusivament dels anys de cotització efectiva del beneficiari.  L’import a percebre com a pensió s’abona mensualment amb dues pagues extraordinàries.

La base reguladora es calcula de la mateixa forma que en el règim general de la seguretat social.   Però en aquest règim no hi ha integració de llacunes. Si en el període que es té en compte per al còmput hi ha mesos durant els quals no hi hauria obligació de cotitzar, aquestes no es complementaran amb les bases mínimes vigents, corresponents als treballadors majors de 18 anys, com si passa en el règim general.

A partir de l’any 2022, la base reguladora serà el quocient que resulti de dividir per 350 les bases de cotització de l’interessat durant els 300 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant.

En definitiu la Base Reguladora ens servirà per calcular la nostra pensió de jubilació, amb la mitjana dels darrers 25 anys cotitzats.

Es pot sol·licitar un canvi en la base de cotització fins a quatre vegades a l’any, tal com indica la Llei de reformes urgents de l’autoocupació aprovada l’octubre de 2017 que veurem més endavant

La base de cotització és el “salari teòric” que sol·licites com a treballador autònom i que fixa cada any el Govern, que estableix un mínim (944,40€/mes) i un màxim (4070,10€/mes). 

Aquesta base de cotització màxima ens variarà en funció de la nostra edat, segons el quadre següent: