El passat mes de febrer, l’Audiència Provincial de Girona dictava sentència i condemnava a una asseguradora a pagar una indemnització a la seva assegurada per les pèrdues que havia sofert a conseqüència del tancament de la seva activitat durant l’estat d’alarma. Davant d’aquesta sentència, moltes empreses i autònoms es pregunten si es tractava d’una assegurança especial o és una cobertura habitual de les pòlisses d’assegurances,  i si, per tant, poden reclamar les pèrdues que molts d’ells han tingut a conseqüència de les limitacions que la pandèmia ha suposat pels seus negocis.

El cert és que no podem donar una resposta vàlida per tots els casos i s’haurà d’analitzar cas a cas el contingut de les seves pòlisses d’assegurança. En concret, el cas a què fa referència la sentència esmentada, es tracta d’una assegurança que en les seves condicions particulars (el full que signem en contractar l’assegurança), establia una cobertura per pèrdua de beneficis a conseqüència de la paralització de l’activitat, sense establir altres condicions o circumstàncies, encara que en les condicions generals, que és el llibret que les asseguradores ens donen on s’explica amb major detall el contingut de l’assegurança, s’especificava que aquesta pèrdua de beneficis i paralització de l’activitat havia de ser conseqüència d’un fet expressament assegurat, com per exemple incendi, danys per aigua, etc.

El tribunal considera, aplicant la jurisprudència existent en matèria de limitacions de les cobertures d’una assegurança, que si la intenció de l’asseguradora no era cobrir qualsevol supòsit de pèrdues de beneficis a conseqüència de la paralització de l’activitat, el que hauria d’haver fet és especificar-ho en les condicions particulars de la pòlissa, que són aquelles que l’assegurat signa expressament en contractar l’assegurança i, per tant, com que en aquest cas no era així, l’asseguradora ha d’indemnitzar per les pèrdues sofertes per al tancament per la Covid.

No obstant això, s’ha de dir que la majoria de les pòlisses d’assegurances especifiquen expressament  en les seves condicions particulars que la cobertura de lucre cessant ho és pels casos que aquesta paralització i pèrdua de beneficis es produeixi per culpa d’un fet objecte de cobertura de la pòlissa, i per això queda ben clar que la pèrdua de beneficis en si mateixa no està assegurada si no és a conseqüència d’un sinistre assegurat i, probablement per això, avui dia no es coneix cap altra sentència dictada en el mateix sentit que la que hem esmentat de l’Audiència de Girona del passat mes de febrer.

Haurem doncs d’analitzar el contingut de cada pòlissa d’assegurances per saber si ens trobem en el mateix cas que el d’aquesta sentència i, de ser així, poder iniciar una reclamació contra l’asseguradora.