La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, té la finalitat d’establir nous canals eficients contra la delinqüència, la corrupció i les irregularitats tant en el sector públic com en les empreses del sector privat.

Dins de l’entorn del compliance o compliment normatiu, la implantació del «Whistleblowing» o ‘’canal de denúncia interna’’ és una peça clau en la implantació d’un model efectiu de compliment normatiu per a evitar responsabilitats penals de les persones jurídiques en els àmbits laborals o financers.

L’obligació d’existència d’un canal intern de denúncies serà obligatori per a les entitats públiques, però també per a les empreses privades amb 50 o més persones treballadores.

Els procediments dels canals de denúncia interna inclouran:

a) canals per a rebre denúncies que estiguin dissenyats, establerts i gestionats d’una forma segura que garanteixi que la confidencialitat de la identitat del denunciant i de qualsevol tercer esmentat en la denúncia estigui protegida, i impedeixi l’accés a ella al personal no autoritzat;

b) un justificant de recepció de la denúncia al denunciant en un termini de set dies a partir de la recepció;

c) la designació d’una persona o departament imparcial que sigui competent per a seguir les denúncies, que podrà ser la mateixa persona o departament que rep les denúncies i que mantindrà la comunicació amb el denunciant i, en cas necessari, sol·licitarà a aquest informació addicional i li donarà resposta;

d) un termini raonable per a donar resposta, que no serà superior a tres mesos a partir del justificant de recepció;

e) informació clara i fàcilment accessible sobre els procediments de denúncia externa davant les autoritats competents.

La protecció del denunciant ha d’estendre’s també a altres categories de persones físiques que, sense ser treballadors, puguin exercir un paper clau a l’hora de denunciar infraccions i que puguin trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica en el context de les seves activitats laborals, tals com proveïdors, contractistes, etc., així com a aquelles persones quina relació laboral encara no hagi començat, és a dir, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

Per a assegurar la bona fi del sistema, s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per a prohibir totes les formes de represàlia enfront dels denunciants, incloses les amenaces i les temptatives de represàlia, ja siguin directes o indirectes, i, en particular, en forma d’acomiadament, sancions, degradació o denegació d’ascensos, canvis del lloc de treball, etc.

Terminis per a tenir implementat el canal de denúncia interna:

  • Per al sector públic i empreses amb més de 250 persones treballadores: Com a màxim el 17 de desembre de 2021.
  • Per a les empreses del sector privat que tinguin de 50 a 249 persones treballadores: Com a màxim el 17 de desembre de 2023.

Si tenen qualsevol dubte al respecte, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats.