Ja som a les portes de l’inici d’una nova campanya de Renda que vindrà marcada, novament, per la complexa situació sanitària, econòmica i social provocada per la COVID.

Enguany, la campanya de Renda 2020 s’inicia el 7 d’abril, i s’allargarà, com és habitual, fins el proper 30 de juny.

Com en campanyes anteriors, les presentacions es podran realitzar a través d’internet a partir del mateix dia 7 d’abril, o bé, telefònicament o presencialment a les oficines de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), a partir del 6 de maig i del 2 de juny respectivament, i serà necessari sol·licitar cita prèvia per telèfon o internet en ambdós casos a partir del 4 de maig.

Com dèiem, el final de la campanya s’allarga fins el 30 de juny, tot i que el termini finalitzarà el 25 de juny per aquelles declaracions amb resultat a ingressar i se’n vulgui domiciliar el pagament.

Uns dies abans de l’inici de la campanya, concretament el 24 de març, ja es podran consultar les dades fiscals de l’IRPF a través del servei RENTA WEB que trobarem a la web de la AEAT. Per accedir al servei de RENTA WEB, s’utilitzaran els mateixos mecanismes que en campanyes anteriors, on els contribuents s’hauran d’identificar amb un certificat electrònic, DNI Electrònic, Cl@ve PIN, o bé, obtenint el número de Referència, que ens serà facilitat informant del DNI, la data de validesa del DNI i l’import de la casella 505 de la Renda 2019.

NOVETATS RENDA 2020

Al igual que en les campanyes precedents, la majoria de les novetats introduïdes corresponen a millores tècniques i de gestió, i no pas, a novetats normatives. Aquestes modificacions tècniques estan en línia amb els objectius generals de l’Agència Tributària de reduir càrregues fiscals, millorar l’assistència al contribuent i reduir els Requeriments emesos, fent de l’Agència Tributària una Administració més eficient.

Simulador Renta Web Open

La AEAT posa a disposició de tots els contribuents una nova aplicació denominada Renta Web Open, que permetrà realitzar simulacions de possibles declaracions de la Renda. S’ha de tenir en compte que les simulacions realitzades amb aquesta aplicació no permetran la seva posterior presentació, ja que les presentacions sempre s’han de realitzar a través del sistema RENTA WEB.

Afectats per un ERTO

Aquelles persones que s’hagin vist afectades per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), i que per tant, hagin cobrat una prestació per part del “Servicio Público de Empleo Estatal” (SEPE) durant l’any 2020, serà més que probable que tinguin l’obligació de presentar la declaració de la Renda d’aquest exercici 2020, tot i no haver tingut l’obligació de confeccionar-la en exercicis anteriors. Aquesta circumstància ve motivada pel fet que el SEPE esdevé com a un segon pagador (empresa + SEPE) i això provoca que el límit d’exempció de presentació de 22.000 € de rendiments del treball anuals quan aquests provenen d’un sol pagador, es redueixi fins els 14.000 € quan aquests rendiments provenen de més d’un pagador, i la suma de les percepcions rebudes del segon i posteriors pagadors no superi els 1.500 €.

El problema afegit a aquesta circumstancia és que el SEPE no ha practicat retenció sobre els pagaments realitzats (a no ser que s’hagi sol·licitat expressament), o bé ha estat molt baixa, ja que les quantitats abonades per l’Administració no arribaven als mínims obligatoris per aplicar-la. Això provocarà que molts treballadors hauran de regularitzar aquest desajust, havent de retornar la part corresponent de les retencions no practicades i suposarà que la Renda els hi resulti a pagar.

Mares en ERTE

La llei de l’IRPF permet a les dones amb fills menors de 3 anys minorar la quota diferencial del propi impost fins a 1.200 € anuals (a raó de 100 € mensuals) per a cada un dels fills menors de 3 anys, o a cobrar-los anticipadament, sempre i quan es compleixin dos requisits; primer, que la mare tingui el dret a aplicar el mínim personal per descendents, i segon, que aquesta realitzi una activitat per compte propi o aliè per la qual estigui donada d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

Doncs bé, d’acord amb la Llei General de la Seguretat Social, en els casos d’ERTE en els que se suspengui el contracte de treball, el contribuent es trobarà en situació de desocupació total.

Per tant, durant el període en que el contracte de treball es trobi suspès com a conseqüència de la inclusió en un ERTE, es deixa de realitzar una activitat per compte aliè, i per tant, s’incompleix un dels requisits que estableixen els articles 81 de la Llei del IRPF i 60 del Reglament de l’IRPF per poder gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat.

En aquest sentit, moltes mares afectades per un ERTE es veuran doblement perjudicades per aquest fet en la propera declaració e la Renda 2020, ja que  durant els mesos en que hagin estat afectades per un ERTE, no tindran dret a la deducció per maternitat dels 100 € mensuals.

Importació de les dades de l’activitat econòmica

Els contribuents que realitzin una activitat econòmica i estiguin obligats a confeccionar Llibres Registre d’acord amb l’article 68 del Reglament de l’Impost, tindran la possibilitat de traslladar automàticament el contingut d’aquests Llibres Registre a la seva declaració.

Aquesta importació de dades queda supeditada tècnicament a que els Llibres Registre estiguin en el format electrònic establert per l’Agència Tributària.

Amortització d’immobles en el càlcul del Rendiment del Capital immobiliari

En la Renda 2019, es van introduir un seguit de modificacions considerables en el càlcul del Rendiment del capital immobiliari. La principal novetat es va donar en la forma de càlcul i d’informació de les amortitzacions d’aquests immobles, la qual suposa una de les despeses deduïbles més significatives en el càlcul del rendiment immobiliari. Doncs bé, enguany, aquesta informació ja vindrà facilitada en l’esborrany en base a les dades facilitades en la passada declaració de l’exercici 2019.

Des d’ADVISORIA volem remarcar la importància d’efectuar una revisió exhaustiva de les dades fiscals i de l’esborrany emès per l’Agència Tributària, i més encara en un any com ha estat aquest 2020 en el que s’han produït retards en pagaments d’ERTE, abonaments de prestacions que no corresponien, bonificacions de quotes d’autònoms, moratòries de lloguer, etc.

En un sentit similar, també volem insistir en la necessitat de verificar i declarar correctament totes les dades personals i econòmiques, donat que en els últims mesos hem detectat un increment notable de la pressió que l’Administració està exercint sobre els contribuents, emetent una quantitat superior de Requeriments amb l’objectiu de comprovar la veracitat de totes les dades informades i dels imports declarats.

L’Administració està posant molt d’èmfasi en les comprovacions dels Rendiments del capital Immobiliari (lloguers), verificant que les despeses declarades siguin plenament deduïbles. També s’estan realitzant verificacions dels Guanys i les Pèrdues Patrimonials informades, on s’estan comprovant els imports d’adquisició i de transmissió, juntament amb les despeses inherents a les operacions de transmissió. I sobretot, s’estan realitzant expedients de comprovació dels Rendiments d’activitats econòmiques, on l’Administració verifica si les despeses imputades en l’activitat són efectivament despeses vinculades, deduïbles i afectes al 100% a l’activitat desenvolupada (vehicles, assegurances, amortitzacions, dietes…).

Per aquests motius, recomanem que en cas de dubte, demaneu l’assessorament d’experts. ADVISORIA posa a la vostra disposició un equip de professionals que us ajudarà a resoldre tots els vostres dubtes i us guiarà a l’hora de tramitar la vostra declaració de la Renda.