Retribució de l’administrador d’una empresa amb activitat empresarial: (no s’inclouen les societats amb activitat professional).

“Si l’administrador és soci i treballador d’una societat, pot percebre diferents tipus de retribució pels seus serveis i estar subjecte a diferents tipus de retenció”.

Com a cas general, les retribucions que percep l’administrador o gerent d’una empresa per l’acompliment del càrrec d’administrador i/o pel desenvolupament de tasques de gerència seran considerats com a “rendiment del treball”. Cal tenir en compte que la retenció que ha de practicar l’empresa per aquests rendiments no serà l’habitual en un empleat i variable en funció de l’import i de la situació familiar si no serà una retenció a un tipus fix del 35%. En aquest cas, la Llei estableix que en empreses amb una xifra de negocis inferior al 100.000 € el percentatge de retenció serà del 19% en lloc del 35%.

En el cas que l’administrador percebi retribucions per treballs no propis de la gerència (per exemple, com a cap comercial, cuiner, dependent, cap de taller …) aquestes retribucions també es consideren rendes del treball. En aquest cas, el tipus de retenció no serà fix al 35% com en el cas de la gerència o administració, sinó el que es derivi de la taula general de retencions aplicable als treballadors.

És per aquest motiu exposat que molts administradors/gerents que també perceben retribucions com a treballador poden tenir dues fulles salarials mensuals diferenciades, una com a administrador al tipus fix de retenció del 35% i una altra com a empleat a un tipus de retenció variable segons taules aprovades. En ADVISORIA, entenem que tot administrador fa tasques de gestió i administració que haurien de ser retribuïdes o com a mínim entenem que una part de la retribució que percep és per realitzar aquest tipus de tasques.

Des de l’àmbit fiscal de ADVISORIA detectem que gran part de l’empresari de la petita i mitjana empresa incompleix la normativa legal. Hauríem de revisar les nostres retribucions salarials per a no evitar possibles requeriments i sancions de l’Agència Tributària.

Els punts més importants són:

  • Les retribucions pel càrrec d’administrador tenen una retenció fixa del 35% (19% per a empreses amb facturació inferior a 100.000 €).
  • En el cas de percebre retribucions com a administrador/gerent, els estatuts de la societat han d’indicar que el càrrec de l’administrador és retribuït. En cas que figuri com a gratuïta, la despesa per la retribució percebuda no serà deduïble fiscalment en l’impost de societats de la companyia.
  • En cas de percebre retribucions com a empleat haurem de revisar que aquesta retribució no sigui per treballs realitzats de gerència o administració i que estiguin retribuïts a valor de mercat. (p. ex. si l’administrador percep retribució com a cuiner d’un restaurant mai hauria de ser superior a l’import que marca el conveni laboral).

Per a més informació o assessorament, contacti’ns i estarem encantats d’assessorar-lo.