Aquest 30 de setembre de 2020 s’ha publicat el Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Els principals elements d’aquesta nova norma són els següents:

 1) Els expedients de regulació temporal d’ocupació vigents per causa de força major, basats en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, es prorrogaran automàticament fins al 31 de gener de 2021, però les exoneracions de quotes de la Seguretat Social només continuaran per determinats sectors, segons la disposició addicional primera del RDL.

Entre els sectors que queden fora de les exoneracions hi ha el comerç al detall i el sector de la restauració.

Els treballadors que perceben prestació d’atur afectats per aquests ERTO de força major que es prorroguen, a partir de l’1 d’octubre de 2020 consumiran el període de percepció de la prestació

Ara bé, no es computaran com consumides les prestacions per desocupació gaudides per aquelles que accedeixin a un nou dret, abans de l’1 de gener de 2022, a conseqüència de la finalització d’un contracte de durada determinada o d’un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o un acomiadament per qualsevol causa declarat improcedent. Així doncs, només computaria com prestació consumida en cas d’acomiadament disciplinari declarat procedent, tot i que caldrà veure com es resol aquest extrem en altres supòsits d’extinció de contracte que no preveu la norma, com és el cas de l’extinció instada pel treballador per incompliment de l’empresari segons preveu l’art. 50 de l’Estatut dels Treballadors.

Per tant, aquest és un element molt important que ha passat desapercebut i que resulta una novetat molt destacable: per tots els acomiadaments i extincions de contracte que es produeixin a partir de gener de 2022, sigui quina sigui la causa, el període comprès entre l’1 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021 computarà als efectes de consum de la prestació d’atur.

2) S’introdueixen dues noves causes per a tramitar un nou ERTO: per impediment o limitacions d’activitat.

Les empreses que vegin impedit o limitat el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball, a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades, a partir de l’1 d’octubre de 2020, per autoritats espanyoles o estrangeres, podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, en els centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, dels percentatges d’exoneració següents:

En cas d’impediment total de l’activitat:

–      100% de l’aportació empresarial reportada durant el període de tancament, i fins al 31 de gener de 2021, quan l’empresa hagués tingut menys de cinquanta persones treballadores

–      90% de l’aportació empresarial reportada durant el període de tancament, i fins al 31 de gener de 2021, quan l’empresa hagués tingut més de cinquanta persones treballadores

En cas de limitació de l’activitat:

–      L’exempció respecte de l’aportació empresarial en els mesos d’octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021, serà del 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut menys de cinquanta persones treballadores

–      L’exempció respecte de l’aportació empresarial en els mesos d’octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021, serà el 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores.

3) Salvaguarda de l’ocupació.

Els compromisos de manteniment de l’ocupació regulats en la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i en l’article 6 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, es mantindran vigents en els termes previstos en aquests preceptes i pels terminis recollits en aquests.

Les empreses que, conforme al que es preveu en aquesta norma, rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, quedaran compromeses, sobre la base de l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals, a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l’ocupació, el contingut de la qual, requisits i còmput s’efectuarà en els termes establerts en la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Si l’empresa estigués afectada per un compromís de manteniment de l’ocupació prèviament adquirit, l’inici del període previst en aquest apartat es produirà quan aquell hagi acabat, això és, sis mesos després des de la represa de l’activitat.

4) Es prorroga fins a el 31 de gener de 2021 que la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades de la COVID-19 en les quals s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, no es podran entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament

També es prorroga fins aquesta data la interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals.

 5) Les empreses afectades, a la data d’entrada en vigor de la present norma, per les pròrrogues regulades en l’article 1 (ERTO per causa de força major) i aquelles que estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives derivades de la COVID-19 segons l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, hauran de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació, abans del dia 20 d’octubre de 2020.

Les empreses que desafectin a alguna o a totes les persones treballadores, hauran de comunicar a l’Entitat Gestora la baixa en la prestació dels qui deixin d’estar afectades per les mesures de suspensió o reducció amb caràcter previ a la seva efectivitat.

 6) La quantia de la prestació per desocupació reconeguda a les persones treballadores afectades pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada referits en aquest reial decret llei, es determinarà aplicant, a la base reguladora de la relació laboral afectada per l’expedient, el percentatge del 70 per cent fins al 31 de gener de 2021, sense perjudici de l’aplicació de les quanties màximes i mínimes previstes a la Llei General de la Seguretat Social.

 7) La Disposició addicional primera introdueix un nou element a fi d’establir, entre l’1 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, exoneracions de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per a les empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, l’activitat del qual es classifiqui segons consti a la TGSS en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques –CNAE-09–

S’estableix que aquestes empreses quedaran exonerades entre l’1 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social (85% les empreses amb menys de 50 treballadors i el 75% les empreses amb més de 50 treballadors), amb les condicions que s’indiquen en el següent apartat:

a) Empreses a les quals es prorrogui automàticament l’expedient de regulació temporal d’ocupació vigent per causa de força major i que tinguin la consideració de pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat

Es consideren empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat aquelles l’activitat del qual es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques –CNAE-09– previstos en l’Annex del Reial Decret-llei.

També podran accedir a les exoneracions previstes en l’apartat tercer d’aquesta disposició addicional, les empreses que tinguin expedients de regulació temporal d’ocupació prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021 i el negoci del qual depengui, indirectament i en la seva majoria, de les empreses a les quals es refereix l’apartat anterior, o que formin part de la cadena de valor d’aquestes.

S’entendrà que són integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les empreses a què es refereix l’apartat 1, les empreses la facturació de les quals, durant l’any 2019, s’hagi generat, almenys, en un cinquanta per cent, en operacions realitzades de manera directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09 referits en l’annex indicat.

La sol·licitud de declaració d’empresa dependent o integrant de la cadena de valor haurà de ser presentada entre els dies 5 i 19 d’octubre de 2020 i es tramitarà i resoldrà d’acord amb el següent procediment:

a) El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa davant l’autoritat laboral que hagués dictat la resolució expressa o tàcita de l’expedient de regulació temporal d’ocupació prorrogada, a la qual s’acompanyarà d’un informe o memòria explicativa de la concurrència, dins de l’àmbit d’aquest expedient, de les circumstàncies previstes en el paràgraf segon d’aquest apartat i,  si és el cas, de la corresponent documentació acreditativa.

b) La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies a comptar des de la presentació de la sol·licitud, prèvia sol·licitud d’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i haurà de limitar-se a constatar la condició d’empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament, en els termes definits per aquesta disposició addicional.

Transcorregut aquest termini sense que hagi recaigut resolució expressa, i sense perjudici d’obligació de dictar resolució conforme a la normativa de procediment administratiu, l’empresa podrà entendre estimada la sol·licitud presentada per silenci administratiu.

8) A partir de l’1 d’octubre de 2020, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària en els termes i requisits que s’estableixen a continuació.

La quantia de la prestació serà del 50 per cent de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. Aquesta quantitat s’incrementarà en un 20 per cent si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.