A conseqüència de l’estat d’alarma i de la situació de crisi sanitària en la qual en trobem, el govern espanyol, a través de nombrosos Reials Decrets Llei, ha intentat incidir en molts àmbits per intentar minimitzar o reduir els efectes econòmics negatius derivats del confinament i del tancament forçós de moltes activitats.

Un d’aquests àmbits és el dels contractes d’arrendament, tant d’habitatge com els d’ús diferent del d’habitatge.

El 22 d’abril es va publicar el RDL 15/2020, de 21 d’abril, mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i a l’ocupació, dins de les decisions per a reduir els costos de les pimes i els autònoms s’ha establert que, amb efectes del 23 d’abril, es pot demanar una moratòria en el pagament del lloguer dels locals de negoci afectes a l’activitat econòmica de pimes i autònoms, sota determinades circumstàncies i condicions.

La distinció principal rau en el fet que si l’arrendador té la condició d’empresa o entitat pública d’habitatge o és un gran tenidor, és a dir una persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent trasters i garatges, o titular d’una superfície construïda de més de 1.500 m2, en aquests casos, l’arrendador estarà obligat a acceptar la petició de moratòria de l’arrendatari.

I què passa si l’arrendador és una persona física o jurídica que no té la condició de gran tenidor? Doncs que l’arrendatari pot demanar l’ajornament temporal i extraordinari de la renda, però l’arrendador no està obligat a acceptar-ho.

Cal tenir clar que la moratòria no suposa una condonació parcial o total de la renda, sinó que és un ajornament de pagament sense penalització ni interessos. L’arrendatari igualment haurà de pagar les rendes de forma fraccionada en un termini de dos anys, a comptar de la data que es superi la situació econòmica que ha motivat la moratòria o, si escau, transcorreguts quatre mesos de termini màxim.

També cal tenir en compte que el fraccionament només arriba fins a la vigència del contracte d’arrendament o de les seves pròrrogues pel que, si aquest termini és inferior als dos anys, s’hauran de pagar les rendes abans dels dos anys. Són molt variades les situacions amb les quals ens trobem amb els nostres clients, però hem de dir que nosaltres particularment tampoc hem detectat una allau de peticions de moratòries o ajornaments. Aconsellem que abans d’activar els mecanismes legals, que poden adaptar-se o no a les particularitats de cada cas, les parts intentin negociar de bona fe i arribar a un acord que s’adapti a les seves circumstàncies i necessitats des d’un punt de vista pràctic i realista.

En el cas que sigui necessari demanar la moratòria o l’ajornament en el pagament de la renda, el termini és fins al 23 de maig de 2020. Val a dir que en tot cas, s’arribi a l’acord que s’arribi, és del tot necessari subscriure l’acord per escrit per tal de, si és necessari, poder-lo acreditar, com per exemple davant de l’Agència Tributària per acreditar la no meritació de l’IVA de les rendes ajornades.

L’actual situació és extraordinària i complicada, a més de dinàmica i canviant, massa sovint els governants estan adoptant mesures de cara la galeria que són de dubtosa eficàcia i sense poder preveure les seves conseqüències.

L’acompanyament d’un bon equip professional és més necessari que mai. Si tenen qualsevol dubte al respecte, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats.