La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes, preveu en el seu article 45 l’obligació de les empreses d’elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat que reculli les mesures a adoptar per a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones i mesures per a la prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

El Pla d’Igualtat ha de ser negociat per la Comissió Negociadora formada per representants dels treballadors i de l’empresa, amb l’objectiu fonamental del promoure la igualtat efectiva entre homes i dones mitjançant l’anàlisi de dades objectives (contractació, bretxa salarial, promoció, infrarepresentació femenina, etc.) i dels qüestionaris que anònimament responen totes les persones treballadores de l’empresa.

Amb aquest anàlisi s’elabora un diagnòstic de la situació de l’empresa, quines mesures, per pal·liar les discriminacions per raó de gènere o per prevenir l’assetjament sexual, han de ser plasmades al Pla d’Igualtat, que ha de ser inscrit al Registre de Plans d’Igualtat i que ha de tenir un seguiment de la seva implantació i efectivitat per part de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat.

L’1 de març de 2019 es va aprovar el Reial Decret Llei 6/2019 de “Mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació”, que va introduir modificacions a la Llei d’Igualtat, reduint de 250 a 50 el número necessari de persones en la plantilla d’una empresa perquè sigui obligatòria la negociació i implantació d’un Pla d’Igualtat.

Aquesta novetat s’anirà integrant de manera progressiva:

  • A partir del 7 de març de 2020, hauran de tenir-lo totes les empreses amb més de 150 persones treballadores.
  • A partir del 7 de març de 2021, hauran de tenir-lo totes les empreses amb més de 100 persones treballadores.
  • A partir del 7 de març de 2022, hauran de tenir-lo totes les empreses amb més de 50 persones treballadores.

El fet de no elaborar o no aplicar el Pla d’Igualtat suposa una infracció molt greu per a l’empresa, prevista en l’article 8.17 de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS).

Si tenen qualsevol dubte al respecte, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats en dret laboral.

]]>